top of page
Search

עדכון - מעבר לכלים רב פעמיים בצהרונים


שלום הורים יקרים,


במטרה לקדם את המעבר לשימוש בכלים רב פעמיים עד כמה שניתן עד להתקנת מדיחי הכלים בכלל הצהרונים,

הוחלט כי מעתה ניתן יהיה לעבור לשימוש בערכות רב פעמיות (בהתאם לתקן הנדרש – 5113) בהתאם לשני המצבים להלן:

1. בצהרונים בהם קיים רוב הורים מגויס/מעוניין לביצוע המעבר - וועד הגן יוכל לרכוש את הערכות עבור כלל הילדים,

וזאת בכדי לא להחריג/לבדל ילדים.

2. בצהרונים בהם לא קיים רוב (50% הסכמה או פחות), הורים יוכלו לרכוש באופן פרטני ערכות רב פעמיות עבור ילדיהם בלבד.

בכל מקרה נמשיך לספק כלים חד פעמיים בשלב זה למקרים בהם לא יהיו לכל הילדים ערכות רב פעמיות.


נשוב ונזכיר כי:

* על ההורים מוטלת האחריות לשלוח את הערכות הרב פעמיות בכל יום לגן, בתיק של ילדיהם, ובתוך שקית ניילון שתשמש לאחסון הערכות בתום הארוחה.

* על ההורים מוטלת האחריות לשטוף ביסודיות את הערכות בכל יום בביתם.

* בתום הארוחה, צוות הצהרון לא ישטוף את הערכות הרב פעמיות בסבון ומים אלא יעביר ניגוב קל בלבד וכן ירוקן את שאריות האוכל לפח. זאת במטרה למנוע ריחות או פסולת שתשפך בתיק הילד. לאחר הניגוב, הילדים יחזירו את הערכות הרב פעמיות לשקית הניילון ולתוך התיק האישי שלהם.ניתן לפנות למשרדינו בכל שאלה

צוות בצהרי היום

Comments


bottom of page