top of page
Search

הידוק נהלי בטחון בעקבות המצב

שלום לכולם,


בשל האירועים הבטחוניים בשבוע וחצי האחרונים, אנו מבקשות להזכיר ולהדק את נהלי הבטחון סביב שערי הגנים/ האשכולות.

על פי הנחיית קב"ט העירייה:

*בעת השהייה בגן, הילדים צריכים להיות כל הזמן מוגנים מאחורי שני מנעולים. שער הגן + שער המתחם.

*פעילות הצהרון מתחילה ב14:00. לאחר איסוף הילדים שאינם בצהרון, הגן ושער המתחם ננעלים. הגן והשער נשארים נעולים משך כל שעות הפעילות ונפתחים בשעה 16:15 לאיסוף הילדים, כאשר בשעת האיסוף, שער הגן עדיין סגור עם קודן.

*בעת איסוף הילדים, פתחו את השער עם הקודן ודאגו לסגור אחריכם את השער ולא להשאירו פתוח לרווחה. כל ההורים אמורים לדעת את הקוד. אם אינכם יודעים אותו, התעדכנו מהצוותים (בוקר או צהרון).

*בגנים בהם יש פתיחת שער לטובת איסוף מוקדם - הודיעו לצוות מראש על רצונכם לאסוף בשעה שנקבעה. הצוות יוביל את הילדים אל השער. עליכם להיות בשער בשעה שנקבעה. אל תאלצו את הצוותים לחכות למטה עם הילדים.

*לא יתאפשר איסוף ילדים מלבד נקודת יציאה קבועה מראש ופתיחת השער בסוף יום.

*המתחמים צריכים להשאר נעולים וסטריליים ככל שניתן ולא תתאפשר כניסת הורים במהלך שעות הפעילות.

*במתחמים בהם יש שומר - גם נוכחותו לא פותרת אותנו מנסיון להשאיר את המתחם סגור ונעול ככל שניתן. הנוהל הנ"ל תקף גם לגביכם. סדרו את לוח הזמנים שלכם, כך שתגיעו לאסוף על פי השעות הנקובות.


חשוב לציין - אלו ההנחיות גם בשגרה

הודעה זו באה לתזכר ולהדק את הנהלים


***במידה ויש סיכום קבוע אחר על שעות איסוף במתחם הגנים שלכם, ההנחיות הן על פי שעות אלו***


בשעת האיסוף, הצוותים שלנו בגנים עם הילדים. ההורים הם אלו שנכנסים ויוצאים מהשער. שיתוף הפעולה שלכם הכרחי על מנת לשמור על המתחם מוגן ככל שניתן.


תודה מראש

צוות בצהרי היוםComments


bottom of page